Naujiena


DĖL KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ GENERALINIO DIREKTORIAUS VIETĄ ATRANKOS

2021 10 04

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 170535455, adresas: V. Mačernio g. 19, LT- 90142 Plungė:

1.      Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės generalinio direktoriaus vietą.

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.plungessiluma.lt 

2.      Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

registruotu paštu, adresu: V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė arba elektroniniu paštu: info@plungessiluma.lt, nurodant laiško temą: „Generalinio direktoriaus atranka“. Elektroniniu būdu pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kontaktinis telefono numeris pasiteiravimui: +370 448 72077.

3.      Atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vykdoma vadovaujantis 2021-09-27 Nr. 21/09/27 UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos priimtu sprendimu.

4.      Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės generalinio direktoriaus vietą: 5 m. kadencijos laikotarpiui.


5.      Darbo pobūdis:

5.1.        atstovauti Bendrovę prieš trečiuosius asmenis;
5.2.        įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją;
5.3.        užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą;
5.4.        organizuoti ir kontroliuoti bendrovės veiklą;
5.5.        užtikrinti bendrovės įstatuose, generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymą bei savalaikį Bendrovės valdybos sprendimų įgyvendinimą.

6.      Kandidatai į generalinio direktoriaus vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.        turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities (energetikos, šilumos, aplinkos, statybos, mechanikos inžinerijos krypties) arba socialinių mokslų srities (vadybos, teisės, ekonomikos krypties) arba viešojo valdymo, administravimo krypties išsilavinimą;
6.2.        turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovaujančio darbo patirtį;
6.3.        turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

7.      Kandidatas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

7.1.        išmanyti ir taikyti įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius gamybinę, ūkinę, finansinę ir ekonominę įmonės veiklą, valstybės, regiono bei vietos valdžios ir savivaldos institucijų nutarimus, nustatančius prioritetines ekonomikos bei atitinkamos šakos vystymosi kryptis, kitų institucijų metodinius ir normatyvinius dokumentus, susijusius su įmonės veikla;
7.2.        turėti marketingo ir įmonės veiklos planavimo  pagrindus;
7.3.        žinoti gamybinės, ūkinės, finansinės, ekonominės veiklos verslo planų rengimo, sudarymo, derinimo, organizavimo principus bei įmonės valdymo metodus;
7.4.        išmanyti ekonominių rodiklių sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti įmonės padėtį rinkoje ir kurti realizavimo rinkos plėtimo programas;
7.5.        gebėti numatyti ir taikyti ekonominio ir socialinio vystymosi perspektyvą;
7.6.        gebėti objektyviai įvertinti įmonės finansines ir technines galimybes;
7.7.        žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus, taisykles ir normas;
7.8.        turėti psichologinius bendravimo pagrindus;

8.      Papildomai vertinami šie kandidatų privalumai:

8.1.        Vadovaujamo darbo patirtis ne mažiau nei 1 m. šilumos ūkio sektoriuje;
8.2.        darbo su valdybomis patirtis;
8.3.        turėjimas kompetencijos ir praktinių gebėjimų diegiant procesų valdymo sistemas (LEAN, ISO ir pan.);
8.4.        infrastruktūros statybos, atnaujinimo ar plėtros projektų vykdymo patirtis;
8.5.        ES lėšomis dalinai finansuojamų projektų vykdymo patirtis.

9.      Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1.       prašymą leisti dalyvauti konkurse;
9.2.       asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
9.3.       dokumentų, patvirtinančių kandidato atitiktį specialiesiems reikalavimams, kopijas;
9.4.       gyvenimo aprašymą;
9.5.       užpildytą pretendento anketą;
9.6.       savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (ne daugiau kaip 10 lapų), kurioje būtų  išdėstytos vadovavimo bendrovei gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir priemonės, kt.).

10.  Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB „Plungės šilumos tinklai“ 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo bendrovės  interneto svetainėje dienos: https://www.plungessiluma.lt ir savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://www.plunge.lt.

Dokumentai teikiami iki 2021 m. spalio 18 d.

11.  Kita informacija:

11.1.    Informuojame, kad dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų turimą informaciją apie kandidatą.
11.2.    Su konkurso į UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašu bei generalinio direktoriaus pareiginiais nuostatais galite susipažinti adresu: https://www.plungessiluma.lt/generalinis-direktorius/

PRIDEDAMA:

1.      Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje (1 priedas). (ATSISIŲSTI).
2.      Pretendento anketa (2 priedas). (ATSISIŲSTI).

 

12.  Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 13,5

Atranką vykdys Bendrovės valdybos sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal valdybos protokolu 2021-09-27 Nr. 21/09/27 patvirtintą konkurso į UAB „Plungės šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašą.


2021-10-04 17:32